Algemeen

AB CASA, officieel gevestigd op Zilverbergstraat 74, 8792 Waregem en geregistreerd in het RPR onder nummer BE0813.223.452, beschouwt de bescherming van uw persoonlijke gegevens als een fundamentele verantwoordelijkheid. Uw privacy is voor ons van het grootste belang en daarom hebben we strikte procedures en maatregelen ingesteld om deze te waarborgen.

Dit privacy beleid is opgesteld om u duidelijk en transparant te informeren over de aard van de persoonsgegevens die wij verzamelen, het doel van de verzameling, hoe we de gegevens gebruiken en beveiligen, en de rechten die u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens.

We streven ernaar om, in lijn met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, een hoog niveau van bescherming van uw gegevens te garanderen. U hebt het recht om op elk moment inzicht te krijgen in de gegevens die we over u hebben opgeslagen, deze te corrigeren of te laten verwijderen.

Toepassingsgebied van het privacy beleid

Dit privacy beleid is van toepassing op de persoonsgegevens van natuurlijke personen die door ons, in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, worden verwerkt.

De reikwijdte van dit beleid is specifiek beperkt tot:

 • Klanten die in direct contact staan met AB CASA of met vennootschappen die verbonden zijn met AB CASA.
 • Bezoekers van onze kantoren, contactpunten, websites, en klantenportalen.
 • Deelnemers aan onze marktonderzoeken, enquêtes, wedstrijden, en acties.
 • Personen die contact hebben met onze verkoop-, promotie-, of andere teams, of die op enige andere manier gebruik maken van onze producten en diensten.

We willen benadrukken dat ook de gegevens van potentiële klanten of geïnteresseerden met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en beveiligd, in overeenstemming met dit privacy beleid. Ons doel is om de vertrouwelijkheid en integriteit van alle persoonlijke gegevens die onder onze hoede vallen te waarborgen.

Verwerken van gegevens

‘Verwerking van gegevens’ omvat elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens. Hieronder vallen handelingen zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enige andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, evenals het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

De verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens is de entiteit die de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt. In het kader van dit document is AB CASA, gevestigd op Zilverbergstraat 74, 8792 Waregem en geregistreerd in het RPR onder nummer BE0813.223.452, de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt. AB CASA is verantwoordelijk voor het waarborgen dat de verwerking van gegevens plaatsvindt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en dat de rechten van betrokkenen worden gerespecteerd.

Jouw Verantwoordelijkheden ten Aanzien van Diensten van Derden binnen ons Privacy beleid

Wanneer je gebruik maakt van diensten van derden, zoals externe applicaties, websites, platforms of andere technologieën die kunnen integreren met, of toegankelijk zijn via onze producten en diensten, is het belangrijk dat je je bewust bent van jouw eigen verantwoordelijkheden met betrekking tot de privacybescherming.

Bij AB CASA hechten we veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Hieronder volgt een uitleg over welke gegevens we verzamelen, waarom we dat doen en hoe ze worden verwerkt:

Direct door jou verstrekte gegevens

We verwerken gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kan op verschillende manieren gebeuren:

 • Telefonisch contact.
 • Schriftelijk, zoals:
  • Inschrijving voor onze nieuwsbrief via de website.
  • Aanmelding om onze ’tips & tricks’ of magazine te ontvangen.
  • Invullen van formulieren op onze website, beurzen, of evenementen.
  • Het sturen van een e-mail.
  • Deelname aan een wedstrijd, informatiesessie of lanceringsbijeenkomst over een van onze projecten.
  • Inloggen op het klantenportaal, waarbij je informatie zoals een profielfoto en contactinformatie deelt.
 • Mondeling, zoals tijdens een afspraak bij ons op kantoor met een bouwadviseur.

Gegevens verzameld door onze systemen

Tijdens jouw gebruik van onze websites en het klantenportaal, registreren onze systemen bepaalde gegevens zoals:

 • Cookies (raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie).
 • Locatievoorzieningen.
 • IP-adres.

Gegevens verkregen van derden

Er zijn momenten waarop we gegevens over jou ontvangen van externe bedrijven. Wanneer dit gebeurt, informeren we je altijd over de bron van deze informatie. We bieden je ook de mogelijkheid om aan te geven of je nog verder door ons benaderd wilt worden.

Categorieën van verzamelde persoonsgegevens

We hanteren verschillende categorieën van persoonsgegevens:

 • Gebruikersgegevens: waarmee je geïdentificeerd kunt worden of waarmee we contact met je kunnen opnemen (naam, adres, telefoonnummer, taalvoorkeur, geboortedatum, burgerlijke staat, e-mailadres, deelname aan acties, gebruik van onze website, etc.).
 • Verkeersgegevens: technische gegevens die nodig zijn voor vlotte elektronische communicatie (zoals je IP-adres).
 • Locatiegegevens: waarmee we je locatie kunnen vaststellen om onze diensten op jouw behoeften af te stemmen.
 • Rijksregisternummer: dit vragen we enkel op in specifieke situaties, zoals bij de verplichte borgstelling bij de Nationale Deposito- en Consignatiekas conform de Wet Breyne.
 • Financiële gegevens: die betrekking hebben op de financiering van het (ver)bouwproject, zoals je rekeningnummer en informatie over je kredietinstelling.
 • Gegevens van minderjarigen: In specifieke gevallen verzamelen we gegevens van minderjarigen (zoals naam en adres). We lichten dit altijd toe en behandelen deze gegevens met extra zorg.

Doelen van Persoonsgegevensverwerking

Informatie & Contracten:
We verzamelen gegevens om:

 • Jou te informeren over onze producten en diensten.
 • Inschrijvingen voor onze nieuwsbrief te beheren.
 • Contractuele relaties op te zetten en te beheren.

Serviceverbetering:

 • Jouw gegevens helpen ons bij het verbeteren van onze klantenservice.
 • We gebruiken deze voor communicatie over projectverloop, tevredenheidsonderzoeken en andere klantinteracties.

Marketing & Communicatie:

 • Je wordt geïnformeerd over nieuwe producten, diensten, acties, evenementen en meer.
 • Jouw online gedrag, zoals pagina bezoeken, helpt ons content op maat aan te bieden.
 • E-mailcommunicatie is gebaseerd op jouw toestemming.
 • Wettelijke Verplichtingen:
 • We bewaren en delen bepaalde gegevens om aan wettelijke eisen te voldoen, zoals fiscale verplichtingen en specifieke eisen zoals de Wet Breyne.

Prestatie & Feedback:

 • We evalueren onze diensten en producten met behulp van klantfeedback en interacties.

Veiligheid:

 • Bewakingscamera’s kunnen geplaatst zijn op specifieke locaties voor veiligheidsdoeleinden.

Analyses & Rapportage:

 • We gebruiken geaggregeerde, anonieme gegevens voor interne en externe rapportages, zoals interesse in onze diensten en klanttevredenheid. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot individuen.

Beveiliging van Persoonsgegevens

 • Technische Maatregelen: We gebruiken up-to-date beveiligingstechnologieën en -software om te zorgen dat gegevens niet verloren gaan of in verkeerde handen vallen.
 • Strikte Toegangscontroles: Alleen bevoegde medewerkers hebben toegang tot jouw gegevens en alleen wanneer dit nodig is voor hun taak.
 • Training van Personeel: Ons team wordt regelmatig getraind in het correct en veilig omgaan met persoonsgegevens.
 • Encryptie: Wanneer gegevens worden verzonden, bijvoorbeeld via het internet, worden ze versleuteld zodat ze niet kunnen worden onderschept.
 • Back-ups: We maken regelmatig back-ups van jouw gegevens, zodat ze hersteld kunnen worden in geval van een technisch probleem.

Overzicht van je privacy-rechten

Toegang tot je gegevens: Je kunt ABCASA vragen welke persoonsgegevens van jou in bezit zijn. Daarbij krijg je uitleg over hoe deze worden gebruikt, wie ze mag zien en hoe lang ze bewaard worden.

Kopie van je gegevens: Je mag een gratis kopie aanvragen van de gegevens die ABCASA over je heeft. Voor extra kopieën kan een kleine administratieve vergoeding gevraagd worden.

Correctie van je gegevens: Als er fouten of onvolledigheden in je gegevens zitten, kun je ABCASA vragen deze te verbeteren.

Verwijdering van je gegevens: Je kunt vragen om je gegevens te wissen in de volgende situaties:

 • Als ze niet meer nodig zijn voor de oorspronkelijke doelen.
 • Als je je toestemming intrekt en er geen andere reden is om ze te bewaren.
 • Als je bezwaar maakt tegen het gebruik ervan en er geen belangrijkere redenen zijn om ze te behouden.
 • Bij onrechtmatige verwerking.
 • Als er een wettelijke verplichting is om ze te wissen.
 • Als de gegevens zijn verzameld toen je minderjarig was.

Overdracht van gegevens: Je kunt je gegevens in een leesbaar formaat ontvangen of ABCASA vragen ze rechtstreeks aan een andere organisatie te geven.

Bezwaar tegen gebruik van je gegevens: Als ABCASA je gegevens voor bepaalde doelen, zoals marketing, gebruikt, mag je daar bezwaar tegen maken. ABCASA zal dan stoppen met die verwerking.

Intrekken van toestemming: Als je eerder toestemming hebt gegeven voor het gebruik van je gegevens, kun je die altijd weer intrekken. Dat heeft geen invloed op eerdere verwerkingen.

Aanvraag Privacy-rechten:

Je kunt je privacy-rechten uitoefenen door schriftelijk contact op te nemen met AB CASA, Zilverbergstraat 74, 8792 Waregem, of via e-mail op info@abcasa.be. Vanaf de schriftelijke ontvangst van je aanvraag, reageren we binnen 30 dagen, mits alle benodigde informatie voorhanden is.

Identiteitsverificatie:

Ter bescherming van je privacy vragen we een identiteitsbewijs, zoals een kopie van je identiteitskaart, om zeker te zijn van je identiteit.

Kosten van Aanvraag:

Het uitoefenen van je privacy-rechten is kosteloos, tenzij het verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is, zoals bij herhaalde aanvragen. In zulke gevallen kunnen er kosten in rekening worden gebracht of kan het verzoek worden afgewezen.

Bewaartermijn Persoonsgegevens:

We nemen alle nodige maatregelen om persoonsgegevens veilig te bewaren. De duur waarvoor gegevens worden bewaard, varieert per doel. We houden deze niet langer bij da nodig.

Contact met AB CASA:

Heb je vragen over ons privacy beleid of klachten over de gegevensverwerking? Neem contact op via info@abcasa.be.

Updates Privacy beleid:

Het privacy beleid kan worden aangepast. De nieuwste versie is altijd beschikbaar op www.abcasa.be. We adviseren je om het beleid regelmatig te raadplegen.

Toezichthoudende Autoriteit:

Als klachten niet via info@abcasa.be opgelost kunnen worden, kun je een klacht indienen bij de Toezichthoudende Autoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00 / www.privacycommission.be).